Algemene Voorwaarden Muziekschool Den Haag

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van de muziekschool

 

Aanmelding

 

 • Aanmelden geschiedt door het toezenden of afgeven van een ondertekend inschrijfformulier.
 • Door ondertekening van dit formulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Aanmeldingsformulieren worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Aanmelding geeft geen garantie op directe plaatsing.
 • Inschrijvingen worden automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk wordt opgezegd.
 • Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of verzorger. (betaling plichtige)

 

Plaatsing

 

 • Nieuwe leerlingen krijgen les als het lesgeld van te voren is voldaan, middels automatische overschrijving of contant.
 • Aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst komen automatisch op de wachtlijst. Hiervan ontvangt men bericht.
 • Leerlingen die zich hebben aangemeld ontvangen een bevestiging van inschrijving met daarop vermeld de startdatum. Zonder tegenbericht wordt men op deze datum verwacht, zodat hij/zij als nieuwe leerling kan worden ontvangen.

 

Proefles

 

 • De leerling heeft de mogelijkheid om éénmalig een gratis proefles te volgen bij één van onze docenten.

 

Lestarieven

 

 • De tarieven voor de muzieklessen staan vermeld op de website van Muziekschool Den Haag. Deze lestarieven zijn afhankelijk van de keuze van het lespakket. De tarieven zoals vermeld op de website zijn standaard tarieven van Muziekschool Den Haag.

 

Vakanties en feestdagen

 

 • Op feestdagen wordt er in principe geen les gegeven. In overleg tussen leerling en docent kan worden besloten de les wel door te laten gaan, of op een ander moment in te halen. Indien dit niet het geval is wordt het lesgeld niet gefactureerd.

 

Afmeldingen door docent

 

 • Wanneer de docent zich, door overmacht (ziekte of anderszins), genoodzaakt ziet de les af te melden, zal de docent in overleg met de leerling de les op een ander moment inhalen. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.

 

Afmeldingen door leerling

 

 • De leerlingen worden vriendelijk verzocht zich in geval van afwezigheid tijdig binnen 24 uur af te melden bij Muziekschool Den Haag ( info@muziekschool-denhaag.nl ).

 

Betaling

 

 • Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso of contant, veelal aan het eind van de maand en beginnend.
 • Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso (storneren) krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen.
 • Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 18,00 administratiekosten.
 • Als u geen machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dient u het volledige lesgeld in één keer te betalen.
 • De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Den Haag zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder.
 • De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

 

Opzegtermijn

 

 • Muziekschool Den Haag hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Deze maand gaat in op de eerste dag van de daaropvolgende maand. De opzegging dient via de website, e-mail, of schriftelijk aan de muziekschool kenbaar gemaakt te worden (dus niet alleen bij de docent).

 

Aansprakelijkheid

 

 • Muziekschool Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid Muziekschool Den Haag wordt vastgesteld.
 • Muziekschool Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kinderen/personen of goederen die ongevraagd worden meegenomen tijdens repetities of optredens.

 

Voorbehoud

 

 • Alle door Muziekschool Den Haag gepubliceerde teksten en bedragen gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten